ZASADY PRZYSTĄPIENIA I ZAPISU NA  SZKOLENIAREGULAMIN SZKOLENIA

 

1.Szkolenia organizowane przez Capri Salon Urody Karolina Kędzia skierowane są do osób fizycznych bądź przedsiębiorstw, chcących szkolić swoich pracowników i podnieść ich kalifikacje.

 

 

 

2.Zapisy na szkolenia rozpoczynają się wraz z ogłoszeniem informacji o szkoleniu na fanpage Salon Urody Capri na Facebooku. Organizator praktykuje również przekazywanie informacji o szkoleniu w formie elektroniczne.

 

 

 

3.W celu zapisania się na szkolenie należy zgłosić ten fakt drogą mailową bądź telefonicznie lub przez media społecznościowe.

 

 

 

Dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej www.salon-capri.pl lub fb.

 

 

 

4.Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu nadawca otrzyma informację zwrotną o zapisaniu go na szkolenie lub braku wolnych miejsc. Dopiero otrzymana informacja zwrotna ze strony Organizatora stanowi formalne potwierdzenie zapisania się na wybrane szkolenie.

Zaliczka w wysokości 100 zł na konto bankowe podawane wiadomości elektronicznej stanowi potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniu .

 

Zaliczka jest formą wpisowego na szkolenie i będzie odliczana w rozliczeniu.

 

 

 

5.Organizator podpisuje z uczestnikiem szkolenia umowę szkoleniową.

 

 

 

6.Przed rozpoczęciem szkolenia Organizator sprawdza poziom znajomości uczonego obszaru podczas rozmowy telefonicznej z uczestnikiem szkolenia w celu kwalifikacji na właściwy poziom trudności.

 

 

 

7.Organizator pozostawia sobie prawo odwołania szkolenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania szkolenia Organizator poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym z możliwych terminów drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

 

8.Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu. W tym celu należy zgłosić swoją rezygnację nie później niż na 4 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ZAPISU NA SZKOLENIE

 

1.Osoba zgłaszająca udział w szkoleniu oświadcza, że jest zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu w podanym terminie i miejscu.

 

 

 

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zgłaszający powiadomi o tym fakcie organizatora najpóźniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

3.W przypadku braku powiadomienia ,  o rezygnacji ze szkolenia po upływie danego okresu 5 dni, osoba/firma zgłaszająca udział w szkoleniu pokryje koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.

 

 

 

4.W przypadku wystąpienia sytuacji losowej w ciągu 2 dni roboczych przed dniem szkolenia po stronie uczestnika takiej jak np. choroba, uczestnik zobowiązany jest opłacić koszty szkolenia, ale ma możliwość uczestniczenia w innym dogodnym dla obu stron terminie szkolenia.

 

 

 

5.Osoby prywatne zobowiązane są dokonać zapłaty na minimum 4 dni robocze przed terminem szkolenia - firma szkoleniowa skontaktuje się wcześniej w celu podania danych do przelewu.

 

 

 

6.UWAGA: w przypadku szkoleń otwartych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana pełna grupa lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora. Informacja o zmianach zostanie podana uczestnikom (lub osobie podanej do kontaktu) najpóźniej 4 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

 

 

7.W przypadku wystąpienia sytuacji losowej w ciągu 4 dni roboczych przed dniem szkolenia po stronie organizatora takiej jak np. nagła choroba prowadzącego, firma szkoleniowa jest zobowiązana zapewnić zastępstwo, a jeżeli nie będzie to możliwe zapewnić inny możliwy termin szkolenia dogodny dla obu stron.

 

 

 

8.Dokonanie zapisu na szkolenie upoważnia firmę Capri Salon Urody Karolina Kędzia do wystawienia osobie/firmie dokonującej zapisu rachunku lub faktury VAT za szkolenie. Oryginały faktur/rachunków zostaną wysłane uczestnikom drogą mailową lub wysłane pocztą na wskazany adres.

 

 

 9.Firmy i instytucje dokonujące zapisu na szkolenie są zobowiązane opłacić fakturę VAT za szkolenie w ciągu 7 dni od jej otrzymania lub gotówką w miejscu szkolenia.

 

 

 10.Zapis na szkolenie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Capri Salon Urody Karolina Kędzia ul. Owsiana 2b 15-748 Białystok, NIP 9661756952 dla. potrzeb związanych z organizacją i obsługą szkolenia, zgodnie z art. 6 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz akceptację Polityki Prywatności./

https://www.salon-capri.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci/

 

11.Dokonanie zapisu na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zasad zapisu i reklamacji.

 

 

12.Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat.

 

Obecność i praca na zajęciach jest równoznaczna z otrzymaniem certyfikatu.

 

Uczestnicy, którzy będą mieli problemy z nauką otrzymają prace domowe, w celu wyćwiczenia umiejętności,  a nieobecności na zajęciach zostanie odrobiona w innym terminie.

 

13. Organizator szkolenia zapewnia wszystkie matały szkoleniowe  potrzeb do obycia szkolenia.

 

Skrypty szkoleniowe, urządzenia oraz pigmenty.

 

 

REKLAMACJE

 

1.Reklamacje  należy  zgłaszać  do  Organizatora  szkolenia  w  formie  pisemnej (osobiście, listem poleconym,  lub e-mail) na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

2.Reklamacje należy zgłosić najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia.

 

 

 

3..Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 

-Szczegółowy opis zgłaszanego problemu,

 

-Kompletne dane uczestnika dokonującego zgłoszenia reklamacji –imię, nazwisko,     adres,     telefon,     e-mail,  nazwę  przedsiębiorstwa,  adres przedsiębiorstwa oraz nr NIP,

 

-Kompletny tytuł szkolenia oraz datę udziału w szkoleniu,

 

-Proponowany przez uczestnika szkolenia sposób załatwienia skargi, zażalenia.

 

 

 

4.Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania  przez  organizatora  informacji  o  zgłaszanej  nieprawidłowości.

 

Organizator  szkolenia  zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez rozpoznania, w przypadku gdy będzie ona wynikać z braku znajomości zapisów umowy  szkoleniowej.

 

 W  przypadku  gdy  zgłoszenie  reklamacji  nie  będzie zawierało  wszystkich  informacji  wyszczególnionych  w  pkt.  3  uczestnik szkolenia zostanie wezwany do złożenia poprawnego i kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  w/w wezwania.

 

 

 

5.Ewentualne skargi dotyczące kwestii merytorycznych bądź organizacyjnych należy zgłaszać osobiście Organizatorowi tj, Capri Salon Urody Karolina Kędzia ul. Owsiana 2b 15-748 Białystok, NIP 9661756952 trenerowi, mailowo bądź telefonicznie zgodnie    z    danymi    kontaktowymi    wskazanymi    na    stronie    internetowej Organizatora.